judo technieken
traditioneel gokyo van kodokan judo
groep 1 - go-kyo
groep 2 - shi-kyo
groep 3 - san-kyo
groep 4 - ni-kyo
groep 5 - ichi-kyo
nage no kata
ukemi